Prosjekter som fikk tildelt midler i 2019 og 2020

Alle helseforetak som deltar i Akuttnettverket kan søke om støtte til ulike former for kvalitets- og fagutviklingsprosjekter innen Akuttnettverkets fagområder. Disse prosjektene fikk støtte i 2019 og 2020.

Tildelte prosjektmidler fra Akuttnettverket i 2020

Prosjekt om å utvikle undervisningsopplegg for å styrke LIS’ kompetanse til å møte aggresjon og vold i en akuttpsykiatrisk avdeling

Fra 2015 har vi på avdeling for akuttpsykiatri på Oslo universitetssykehus dessverre opplevet en økende frekvens av voldsepisoder mot personal. Som en del av en større satsning på å øke personalets kompetanse i å håndtere aggresjon og voldsproblematikk, har vi i dette prosjektet fokusert på samhandlingen mellom leger i spesialisering (LIS), som har forvaktsansvar, og sykepleietjenesten. Sammen med to representanter fra Brukerrådet vårt har vi laget en tavleundervisning om risikoidentifisering og voldsriskohåndtering for LIS med fokus på problemstillinger og situasjoner som vi mener er særlig relevant for vår avdeling. Denne undervisningen gis i en pakke med et kort praktisk kurs der vi gjennomgår de fysiske teknikkene fra MAP (Mestring av Aggresjonsproblematikk). Etter denne undervisningen har vi tilrettelagt for at nye LIS deltar i en medisinsk simuleringtrening sammen med sykepleietjenesten der fokuset for scenarioet er samhandlingen mellom LIS og sykepleietjenesten i pasientsituasjon med høyt potensiale for vold. I skrivende stund har vi tilbudt dette undervisningsopplegget for 2 roteringer av LISer, samt for legevikarer som gikk vakter sommeren 2021. Det er planlagt at vi viderefører undervisningsopplegget ved fremtidige roteringer. Tilbakemeldingene hittil er at undervisningen oppleves nyttig både for LIS og sykepleietjenesten.

Trykk her for å lese sluttrapport

Fra venstre: Tonje Granmo (leder av brukerrådet i BUPA, APA og KPHA v/OUS), Martine Michelsen (Brukerrådet APA v/OUS), Nils Kristian Davik (Spesialsykepleier Akuttpsykiatrisk mottak OUS), Carina H Maarud (Spesialsykepleier Akuttpsykiatrisk Post 4 OUS).

Prosjekt om behandlingsløft for pasienter i krise: «Ullevålmodellen for behandling av pasienter i krise»

Etter å ha sett behovet for et godt og strukturert behandlingsopplegg for pasienter i krise, innførte avdelingen i februar 2020 «Ullevålmodellen for behandling av pasienter i krise».  Hovedmålet var å tilby pasienter med tilbakevennende selvmordskriser og selvskading et akuttpsykiatrisk behandlingsopplegg som bidrar til at de gjenvinner egen evne til å regulere vanskelige følelser og kommer seg ut av krisen de befinner seg i.

Vi erfarte at personalgruppen hadde behov for mer kunnskap om pasientgruppen og veiledning i å gjennomføre denne behandlingen. Vi søkte derfor om midler til frikjøp av turnuspersonale til å planlegge og gjennomføre et undervisnings- og veiledningsopplegg for sykepleierne på mottak. I tillegg søkte vi om midler til å utarbeide og få trykket brosjyrer til pasienter og samarbeidspartnere, samt innleie av en ekstern DBT-terapeut til undervisning av personalgruppen.

Prosjektmidlene muliggjorde et kompetanseløft for mottaksposten. Vi innhentet relevant faglitteratur, organiserte fagseminarer for alle ansatte og mottok veiledning fra en ekstern DBT-terapeut. Det ble gjennomført veiledning i grupper og gitt en-til-en opplæring av alle sykepleierne. I tillegg fikk sykepleierne kommunikasjonstrening med fiktive kasuistikker. Prosjektgruppen utarbeidet læringsmateriell til sykepleierne som blant annet inkluderer praktiske tips og konkrete forslag til hva man kan gjøre når kommunikasjonen med pasienten går i stå. Med verdifull bistand fra to av våre brukerrepresentanter, ble det i tillegg laget informasjonsbrosjyrer til pasientene og til innleggende instanser der behandlingstilbudet er beskrevet.

Vi har hatt svært god erfaring med undervisningsopplegget på posten. Sykepleierne forteller at de føler seg bedre rustet til å møte denne pasientgruppen og føler seg tryggere når de kan følge et strukturert og kvalitetssikret behandlingsopplegg.  Det oppleves også større tilfredshet hos pasientene.

I disse dager er vi i gang med et klinisk kvalitetsforbedringsprosjekt for å evaluere behandlingstilbudet.

Trykk her for å lese sluttrapport

Fra venstre: overlege PhD Ingrid Dieset, sykepleier Brynhildur Olafsdottir, spesialsykepleier Astrid Subra. 

Pilotprosjekt om ACT - Gruppetilbud ved akutt-krisepost: Utvikling av forbedret pasientbehandling

Asker DPS, Døgnseksjon Sikta, fikk i 2020 støtte av Akuttnettverket til prosjektet: Pilotprosjekt ACT – Gruppetilbud ved Akutt krisepost: Utvikling av forbedret pasientbehandling. Acceptance and Commitment therapy (ACT), en verdibasert atferdsterapi, var allerede implementert ved døgnseksjonen gjennom flere år. Da man søkte støtte til et prosjekt om ACT gruppeterapi, var det derfor for å et intensivert terapeutisk tilleggstilbud for noen pasienter, samtidig søke å styrke kompetanse både på ACT og på gruppebehandling. Prosjektet ledes av psykologspesialist Ingerid Elgesem Bjelland og psykologspesialist Siri Fossan Viken, som har med seg fire dedikerte miljøterapeuter og en fysioterapeut i prosjektgruppa. Startskuddet for prosjektet gikk av 2.november 2020 og mer enn 50 gruppesesjoner er blitt gjennomført siden den gang. I tillegg har det blitt gjennomført egne veiledninger, kursing av prosjektgruppa, og to halve fagdager om ACT for hele personalet.

Pasientene som er blitt inkludert i prosjektet har fått tilbud om tre samlinger i uken, to samtalegrupper og en fysiogruppe. Det overordnede tema i alle gruppene har vært å styrke pasientene i å stå i sine krevende livssituasjoner, søke verdifulle erfaringer og handlinger, tross sine plager. De som har deltatt har vært med i alt fra en til fjorten sesjoner, avhengig av behandlingsplan og forløp for øvrig. Etter gruppene har pasientene fylt ut et tilbakemeldingsskjema. De aller fleste svarer ja på om gruppene oppleves nyttige og gruppelederne ivaretakende og kunnskapsrike. Mange har også skrevet mer utfyllende om sine erfaringer. To punkter trekkes da ofte frem som særlig meningsfulle: Det å høre andres historier og dermed ikke føle seg alene. Påfyll i form av ACT-metaforer og -øvelser. Tre pasienter har i tillegg blitt dybdeintervjuet om sine erfaringer med gruppene. Disse tre forteller på sine ulike måter om at det kan oppleves tøft å dele av sitt eget og å ta inn over seg andre i en gruppe når man er innlagt i en akutt sykdomsfase eller livskrise, men at det samtidig er dette som gir potensiale for vekst. Når det gjelder terapeutenes utvikling har deres veiledningsløp er blitt kraftig begrenset av pandemien. Allikevel er opplever prosjektgruppa å ha hatt en utviklingsprosess. Et springende punkt i denne utviklingen har vært å våge mer som terapeuter og gruppeledere, hovedsakelig ved å forlate en relativt trygg havn med psykoedukasjon og delvis fastspikret program til fordel for usikkert farvann og potensielt ut på stormfullt hav der pasientene oppfordres til å eksponere mer av sitt indre liv i gruppa.

Prosjektet var planlagt ferdigstilt i november 2021. Særlig grunnet forsinkelse i veiledningsløpet er dette utsatt til våren 2022.

Trykk her for å lese sluttrapport