Organisering av nettverket

Akuttnettverket er finansiert ved øremerkede midler i statsbudsjettet. Helse og omsorsdepartementet har gjennom Helse Sør-øst lagt ansvaret for ledelse og drift av nettverket til Akershus universitetssykehus ved Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) i Divisjon psykisk helsevern.

Helse Sør-Øst har valgt å styre nettverket ved en styringsgruppe som har møter hvert halvår med nettverkets leder og divisjonsdirektøren for Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Spesialrådgiver Anne Aasen er Akuttnettverkets kontaktperson og leder for styringsgruppen i Helse Sør-Øst. 

Rådet består av tre representanter fra akuttavdelinger for voksne, tre representanter fra akuttenheter/team for ungdom, tre representanter fra ambulante akutteam, to representanter fra Mental helse Norge, to representanter fra Landsforening for pårørende i psykiatrien (LPP) og to representanter fra Voksne for barn.

Organiseringen av nettverket var beskrevet slik i det forslaget departementet la til grunn for etableringen:

"Nettverket ledes og koordineres av et sekretariat som legges til en forsknings- og fagutviklingenhet i psykisk helsevern ved et helseforetak, og ansvar for budsjett og regnskap legges til det helseforetaket som driver sekretariatet. Sekretariatet ledes av en som er tilsatt ved FOU-enheten, og det tilsettes en prosjektkoordinator som bistår denne lederen i arbeidet. Ved videre utvikling av nettverket vurderes det om oppgaver og økonomiske muligheter gir behov for og mulighet for om flere skal engasjeres i lønnet arbeid på heltid eller deltid.


Akuttenhetene i nettverket velger et råd som gir føringer for og samarbeider med ledelse og sekretariat om utvikling av prioriteringer og strategier for arbeidet. Rådet består av tre representanter for hver type akuttenhet som deltar i nettverket (med geografisk spredning på helseregioner), to representanter for hver av de tre største brukerorganisasjonene og to representanter for statlige myndigheter. Rådet har møte minst to ganger i året, vanligvis i forbindelse med nettverkssamlinger.
 

Rådet utpeker et arbeidsutvalg som består av leder for nettverket (leder arbeidsutvalget), prosjektkoordinator, en representanter for hver type akuttenhet som deltar i nettverket, og en representant for hver av de tre største brukerorganisasjonene). Arbeidsutvalget møtes så ofte de finner det hensiktsmessig, vanligvis tre ganger hvert halvår."

Arbeidsutvalget har ikke vært virksomt i perioden 2009-2018.