ANIMAF - Animasjonsfilmer om barn og unges rettigheter under døgninnleggelse i psykisk helsevern

Med tilskuddsmidler fra Akuttnettverket utarbeider KvIP en rekke filmsnutter som skal gi barn og unge informasjon om deres rettigheter når de er døgninnlagt i psykisk helsevern.

En prosjektgruppe med fagansatte og brukerrperesentant fra Mental Helse Ungdom har ansvar for gjennomføringen av prosjektet. KvIP-rådet med brukerrepresentanter fra Mental Helse Ungdom og Voksne for Barn fungerer som referansegruppe. Sykehuspartner, som er Ahus sin leverandør av IKT tjenester, har ansvar for animering og produksjon av filmene. DigiUng, Kommunikasjonsavdelingen og Kontrollkommisjon III v/ Ahus bidrar med å sikre kvaliteten på filmene. Animasjonsfilmene skal ferdigstilles høsten 2023.