Ressursbank for KvIP enhetene

Her kan du finne og dele dokumenter i arbeidet med kvalitetsforbedring. Dokumentene som ligger tilgjengelig er godkjent til bruk av enhetene.

Informasjon til ansatte

Informasjonsprogram nyansatte (Sykehuset i Vestfold)

 

Maler og info vedr. innskrivelse, utskrivelse, behandling og omsorg 

Retningslinje for ø-hjelpsordning (Sykehuset Sørlandet)

Eksempel på kartlegging v/inntak til post (Helse Bergen)

Frase journal innkomst (Helse Bergen)

Frase tiltaksplan (Helse Bergen)

Informasjon om planlagte innleggelser (OUS)

Mal TERMA/MAP grupper (Helse Bergen)

Mal miniteammøte (Helse Bergen)

Prosedyre for innleggelse (Sykehuset i Vestfold)

Sjekkliste ved ØH-vurderingssamtale (Vestre Viken)

Sjekkliste ved akuttinnleggelse (Vestre Viken)

Rutine for vakt og rapport (OUS)

Miljøterapi ved psykoser - Veiledende miljøplan (Sykehuset Vestfold)

Henvisningsprosedyre spiseforestyrrelser (Stavanger Universitetssykehus)

Eks. på retningslinje for mobilbruk fra en BUP akutt i England

Behandling av spiseforstyrrelser (Sykehuset Vestfold)

Kontrakt om Tverrfaglig Hasteteam i kompliserte saker (Helse Bergen)

 

Informasjon til pasienter/ pårørende om avd./ tilbudet

Eksempel på informasjon til pasienter og pårørende (samarbeid BUP akutt Ullevål, brukerråd Ullevål, Bergen og Bodø)

Eksempel på informasjon til pasienter (Helse Bergen)

Eksempel på informasjon til pårørende (Helse Bergen)

Informasjonsskriv angående spiseforstyrrelsesbehandling (Sykehuset Vestfold)

Informasjonsbrosjyre: Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost (Sykehuset Vestfold)

HMS sjekkliste for følgepersonell (Sykehuset Vestfold)

Eksempel på brosjyre for pasienter (Østfold)

 

Brukermedvirkning, foreldregrupper, barneansvarlige

E-læring Brukermedvirkningens ABC (Kompetansebroen)

Beskrivelse av ulike tilbud (UK, Ahus)

 

Pakkeforløp

Forløpsskjema/ kodeoversikt pakkeforløp (døgn og poliklinikk) (BUP, Ahus)

 

Tvang

Prosedyre ettersamtale etter utøvelse av tvang (UPA, OUS)

Mal for evalueringssamtale etter tvang (Helse Bergen)

Experienced Coercion Scale (ECS) - spørreskjema Engelsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - instruksjoner Engelsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - spørreskjema Norsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - instruksjoner Norsk

 

Voldsrisiko

Violence Risk Screening for Youth (V-RISK-Y)

 

Brukertilfredshet 

Spørreskjema brukertilfredshet pasient (UPA, OUS)

Spørreskjema brukertilfredshet foresatte (UPA, OUS)

Experience of Service Questionnaire (ESQ) barn-unge

Experience of Service Questionnaire (ESQ) foresatte

 

Handlingsplaner for kvalitetsforbedringsarbeid

Mal handlingsplan (FoU, Ahus)

 

Ansattes rettigheter

Forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordning mal 

 

Bygg, miljø og fasiliteter

Rapport Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet 

Robusthetsmatrise bygg for psykisk helse og rus 

 

Omstillingsprosesser

Omstillingsveileder Sørlandet Sykehus

ABUP Døgn funksjonsutredning Sørlandet Sykehus - des. 2022