Oversikt over deltakende BUP enheter

I 2019 har KvIP 13 deltakende enheter av totalt 17 BUP akutte enheter i Norge.

Enhetene har kommet inn i nettverket i følgende rekkefølge;

  • 2015: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold
  • 2016: Helse Fonna, Sykehuset Innlandet
  • 2017: Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset Nord Norge
  • 2018: Vestre Viken 
  • 2019: Nordlandssykehuset, Stavanger Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus

Vi har en samarbeidsavtale for å sikre lojalitet og forpliktelse, som inkluderer en  forenklet og signert databehandleravtale for å sikre personvernet i KvIP aktiviteten.

 

BUP akutte enheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

Enhetens navn: BUP døgn, Akuttenhet

Telefon: 62581695

Navn leder avdeling BUP: Ingvild Svenkerud Aasen, avdelingssjef

Navn seksjonsleder/ tilsvarende:

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Helga Martine Ottesen, enhetsleder

Er avdelingen samlokalisert med andre enheter? Ja. BUP Utredning- og behandlingsenhet

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Har Ø-hjelp 24/7. Vaktordning med LIS og overlege fra VOP som iverater vakt i tidsrommet 16.00-08.00 på hverdager, samt helg og helligdager. Eget mottaksrom utenfor enheten.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ettervern, 1,6 årsverk. For tiden kun ut året

Målgruppe, alder: 12-18 år, noen ganger yngre enn 12 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca. 25 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: ca. 70 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca 3,5 timer/ 250 km

Oppdatert 22.09.21

BUP Innlandet (Foto)

 

Akershus Universitetssykehus HF

Enhetens navn: Akershus Universitetssykehus, seksjon Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)

Telefon: 67965400

Navn leder avdeling BUP: Morten Grøvli

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Inger-Lise Olsen

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Hanne Grimstad

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Lørenskog VGS har lokaler i samme bygg

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Seksjonen har to poster og egen fagstab som arbeider på tvers av postene, samt et ambulerende team (mobilt behandlingsteam) med 10 stillinger. Postene er sammenslått på helg, helligdager og sommer- og juleferieavvikling. Seksjonen har egne tilkallingsvikarer.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 14

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 7 pasientrom på hver post. Om nødvendig kan åpen post lukkes slik at vi har flere tilgjengelige rom på akuttposten.

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, mobilt behandlingsteam med 10 ansatte

Målgruppe, alder: 13 – 18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Totalt 42000 barn i aldersgruppen 12 – 18 år i opptaksområdet

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisevei er ca 2,5 time/89 km

Oppdatert 22.09.21

  

 

Oslo Universitetssukehus

Enhetens navn: Akutt døgnbehandlingsenhet

Telefon: 22117700

Navn leder avdeling BUP: Morten Ørbæk

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Eli Fjæra

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Ingrid Lange

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Intermediær døgnbehandlingsenhet (separate etasjer)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 5

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Kun akutt

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, er i samme seksjon som Front Ungdom (ambulant team).

Målgruppe, alder: 13-17 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca. 30 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca. 85 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 30 min

Oppdatert 22.09.21

 OUS  

 

Sykehuset i Østfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)

Telefon: 69864130

Navn leder avdeling BUP: Ragnhild Tranøy

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Thomas Wilberg

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Inge Stokkedalen, Fagkoordinator akuttenheten

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Enheten er lokalisert ved Kalnes sykehus med både somatikk og voksenpsykiatriske seksjoner.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 5 senger øyeblikkelig hjelp og 5 senger elektiv virksomhet

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 0-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 23 192

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 65 139

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 1 time

Oppdatert 22.09.21

 

Vestre Viken

Enhetens navn: BUPA Akutt og spiseforstyrrelser.

Telefon: 328 61 950 (sentralbord)

Navn leder avdeling BUP: Heidi Taksrud, Avdelingssjef

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Annette Hoem, Seksjonsleder Akutt og Spiseforstyrrelser

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Eva Gulliksrud, Enhetsleder Akutt

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Enhet for spiseforstyrrelser og Ressursteam

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enhet for Akutt har en døgnavdeling, en poliklinikk og øyeblikkelig hjelp

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 3 +1 skjermingsplass

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Nei

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: De lokale poliklinikkene har ansvar for øyeblikkelig hjelphenvendelser på dagtid, og Ø-hjelp vaktordning har ansvaret det resterende av døgnet samt helg og helligdager.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, Ressursteam

Målgruppe, alder: 6-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 22 kommuner, ca. 110 000 barn og unge

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid ca 3,5 timer (Geilo, Hemsedal, Jevnaker, osv)

 

 

Sykehuset i Vestfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon

Telefon: 33346700

Navn leder avdeling BUP: Eileen Lund

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Marianne Jønsberg

Navn enhetsleder/ tilsvarende: 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja. Ligger på sykehusområdet. Voksenpsykiatriske akuttseksjoner er i samme bygg.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Sengepost og intensivt ungdomsteam

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Seksjonen har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. BUP har vaktordning på dagtid 7 dager pr uke og gjennomfører psykiatriske vurderinger. Øvrig tid på døgnet er det vaktlaget VOP som vurderer ø-hjelp innleggelse BUP pasienter. Seksjonen er i samme bygg som VOP. Vurderingssamtale vurderes gjennomført i VOP sine lokaler dersom: 1) pasienten har kjent historikk av atferdsforstyrrelse med aggresjon/vold mot andre, 2) innleggelse skjer med hjelp av politi på grunn av utagerende atferd eller 3) ruspåvirkning med suicidrisiko, atferdsforstyrrelse eller akutt psykotisk fungering.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Intensivt ungdomsteam (IUT) på dagtid i ukedager. Overlege og 2 psykologspesialister IUT bistår som faglig ansvarlig ved fravær.

Målgruppe, alder: 12-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 17 972

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 49 924

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 80 minutter.

Oppdatert 22.09.21

 

Helse Vest RHF

Helse Bergen

Enhetens navn: Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost (PBU)

Telefon: 55975750/ 55975752

Navn leder avdeling BUP: Liv Kleve, Klinikkdirektør

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Nina Auro

Navn enhetsleder/ tilsvarende: 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: I samme etasje som Ungdomspost og Barnepost. Avd. for spiseforstyrrelser i en annen etasje, samt alderspsykiatri er også i en annen etasje.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei, vi er ren akuttpost. Ungdomspost og Barnepost tar elektive pasienter.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, i etasjen over. Møte 1 gang i uken.

Målgruppe, alder: 0-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 99 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer/ca. 100km

Oppdatert 22.09.21

BUS Bergen (Foto)

 

Helse Fonna

Enhetens navn: BUP Døgn

Telefon: 52732800

Navn leder avdeling BUP: Georg Reinhart

Navn seksjonsleder/ tilsvarende:

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Marit Elise Lier

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, BUP poliklinikken 1 og 2.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Ja, Post Nord ( barn 6-13 år) og Post Sør ( Ungdom 12-18år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: BUP døgn er samlokalisert med Bup Haugesund sin poliklinikk. En har 1 sengepost fordelt på to fløyer, Barnepsykriatrisk post (6-13 år) og Ungdomspykiatrisk post (12 – 18 år). Sengeposten tar imot elektive pasienter og øyeblikkelig hjelp.

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Posten har 8 elektive senger, samt en flexiseng som fordeles etter behov på en av de to lokalitetene. 1 ØH seng på post Sør

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Vi har en egen akuttmottaks del tilknyttet Post Sør

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 6-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 40263

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 timer/ca. 175 km (inkl.ferge for noen)

 

BUP Haugesund (Foto)

 

Stavanger Universitetssykehus

Enhetens navn: Akutt ungdomspsykiatrisk avdeling N1 og M1

Telefon: 51518000

Navn leder avdeling BUP: Lars Conrad Moe, Klinikkdirektør

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Asbjørn Lindland, Avdelingssjef

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Postleder N1: Odd Sigve Heggland, Postleder M1: Pål Lode Strandenæs

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, med behandlingsposten for barn K1, BUP poliklinikkene tilhørende Stavanger og AAUT i samme bygg.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Avdeling sengepost består av 3 avdelinger: M1, N1 og utredningsposten for barn K1 ( 4 sengeplasser 0-13 år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6 sengeplasser på N1 og 6 sengeplasser på M1

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Alle er akuttplasser, brukes til elektive ved kapasitet

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja. Portvaktsfunksjon sammen med vaktlag og poliklinikkens akutt timer, AAUT står i kriseplaner og tilbyr oppfølging i utskrivelsesfasen. Kan og legge direkte inn på avdelingene.

Målgruppe, alder: 13-18 år. Ved behov for akutt innleggelser i helg og høytider tas pasienter fra barneposten K1 (alder 0-12 år) også imot på ungdomspostene.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: ca 86 000 - 87 000 barn under 18 år. Framskrivingsmodellen peker på en sannsynlig vekst på over 10 %.

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengst reisetid ca. 2,5 timer til avdelingen og 1 time til poliklinisk oppfølging

Oppdatert 22.09.21

BUPA Stavanger

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Enhetens navn: Døgnseksjonen PHBU (Psykisk helsevern barn og unge) - Akutt- og utgreiingseining Ålesund

Telefon: 70106700

Navn leder avdeling BUP: Manuela Strauss

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Beate Olsbø Nilsen

Navn enhetsleder/ tilsvarende: -

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Enheten er samlokalisert med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Vi er delt opp i 2 fløyer, men personal jobber begge plasser.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10 sengeplasser

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 8 akuttplasser og 2 intermediære plasser

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Vi har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Våre leger dekker opp frem til 15.30 i ukedagene. På kveld og helg bruker vi forvakt på voksenpsykiatrisk. Vi har da ei bakvaktordning som dekkes av barne- og ungdomspsykiatere fra vår avdeling (sengepost og poliklinikk), samt noen barne- og ungdomspsykiatere i voksen. Disse kontaktes av forvakt på kveld ved behov, samt at de har en oppmøteperiode både lørdag og søndag. Alle mottakene skjer ved vår seksjon på de mottaksrommene vi har.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Finnes ambulant team i poliklinikkene.

Målgruppe, alder: Barn og unge fra 12-18 år, med alvorlig psykiske lidelser. Som enhet må vi også ta inn barn under 12 år når det er behov for det.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca. 23 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca. 59 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 4 timer (mange km og evt flere ferger), avhengig av døgntid/dag

Oppdatert 22.09.21

 

St. Olavs hospital

Enhetens navn: BUP Lian Akuttenheten

Telefon: 72822780

Navn leder avdeling BUP: Anne Bjørg Nyseter, avdelingsleder

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Gjertrud Kvalstad, seksjonssjef

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Sonja Grønås, seksjonsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samdrift med Utrednings-og behandlingsenheten i helger og ferier

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6 (+ 1 krise/evakueringsseng på utrednings- og behandlingsenheten (UB)

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Alle akutt, men ressursutnyttelse på tvers av enhetene.  Kan i perioder ta imot sub akutte innleggelser, og der hvor pasienten har behov for 24/7 døgninnleggelse over tid blir de værende på Akuttenheten. 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, et AAT tilbud på dagtid - temat er geografisk lagt sammen med BUP Lian Akuttpost og organisert under BUP Poliklinikk Lian

Målgruppe, alder: 12-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 67.662 barnepopulasjon i Trøndelag Sør

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 67.662 barnepopulasjon i Trøndelag Sør

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer/120 km

 

 

 

Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF

Enhetens navn: Akuttenhet for ungdom

Telefon: 75501812

Navn leder avdeling BUP: Daniel Mørch

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Torill Lassemo, ass. avdelingsleder

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Trond Andreassen

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei, men samdrift med Kortidsenhet for ungdom (elektiv sengepost i PHBU Bodø) jul, påske og sommer.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Ingen inndeling, kun akutte sengeplasser

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 14-18 år (men ofte yngre siden det ikke er en egen barnepost i regionen). Dette antallet er ikke veldig høyt, men det kan skape praktiske utfordringer ved innleggelser for de aller yngste pasientene.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 17 960

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 45 707

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid i bil er over 8 timer fra sørligste punkt og nærmere 7 timer fra nordligste punkt.

Oppdatert 22.09.21

BUP Nordlandssykehuset

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon UNN-HF

Telefon: 77755779

Navn leder avdeling BUP: Børge Mathiassen

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Agnes Syversen

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Venke Kopland

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samlokalisert med BUP, Regionsenter for spiseforstyrrelser, barn og unge og SMI skolen

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enheten UPS har en akuttfunksjon med 4 senger og en elektivfunksjon med 4 senger. I tillegg to spesialteam – DBT og psykoseteam.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8 senger

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 4 akutte og 4 elektive senger.

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 13 – 18 år 

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca 40 000.

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 10 timer

Oppdatert 22.09.21