Oversikt over deltakende BUP enheter

I 2023 har KvIP 17 deltakende enheter som inkluderer alle BUP akutte enheter i Norge og gjør KvIP til et komplett nasjonalt nettverk.

Enhetene har kommet inn i nettverket i følgende rekkefølge;

  • 2015: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold
  • 2016: Helse Fonna, Sykehuset Innlandet
  • 2017: Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset Nord Norge
  • 2018: Vestre Viken 
  • 2019: Nordlandssykehuset, Stavanger Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus
  • 2022: Sykehuset Sørlandet, Helse Førde
  • 2023: Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Telemark 

Vi har en Samarbeidsavtale for 2023-2025 for å sikre lojalitet og forpliktelse, og en Avtale om datahåndtering for 2023-2025 for å sikre personvernet i KvIP aktiviteten som alle deltakende enheter har signert.

 

BUP akutte enheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

Enhetens navn: BUP døgn, Akuttenhet

Telefon: 62581695

Navn kontaktperson KvIP: Helga Martine Ottesen, enhetsleder

Er avdelingen samlokalisert med andre enheter? Ja. BUP Utredning- og behandlingsenhet

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Har Ø-hjelp 24/7. Vaktordning med LIS og overlege fra VOP som iverater vakt i tidsrommet 16.00-08.00 på hverdager, samt helg og helligdager. Eget mottaksrom utenfor enheten.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei. Det er egne akutt-team på poliklinikkene som gjør akutte vurderinger. Kan samarbeide med de i forkant av innleggelser evt. 

Målgruppe, alder: 12-18 år, noen ganger yngre enn 12 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 25 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: ca. 70 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 2-3 timer.

Oppdatert 28.10.22

BUP Innlandet (Foto)

 

Akershus Universitetssykehus HF

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk klinikk - Akershus universitetssykehus HF

Telefon: 67965400

Navn kontaktperson KvIP: Inger-Lise Olsen, enhetsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Lørenskog VGS har lokaler i samme bygg

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Seksjonen har to poster og egen fagstab som arbeider på tvers av postene, samt et ambulerende team (mobilt behandlingsteam) med 10 stillinger. Postene er sammenslått på helg, helligdager og sommer- og juleferieavvikling. Seksjonen har egne tilkallingsvikarer.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 14

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 7 pasientrom på hver post. Om nødvendig kan åpen post lukkes slik at vi har flere tilgjengelige rom på akuttposten.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Ungdomspsykiatrisk klinikk har øyeblikkelig hjelp plikt for alle barn i opptaksområdet. Denne er organisert i det vi kaller «Portvakt», et flerfaglig samarbeid mellom postene, fagstab og mobilt behandlingsteam. På ettermiddag og helg ivaretas akutt-funksjonen av egen legevakt og miljøterapeuter i post. I tillegg tas pasientene inn etter søknad fra poliklinikk til utredning og behandling. Tilbudet gis både på døgn og ambulant. Før inntak i post gjennomføres en forvernsprosess hvor seksjonen har møter med pasient, foresatte og andre relevante samarbeidspartnere. Her gjennomgår en blant annet pasientens og foresattes behov og motivasjon, samt at det gis informasjon om hva seksjonen kan tilby. Vi har pr dags dato to inntaksrom på huset.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ungdomspsykiatrisk klinikk er organisert i fem enheter; to døgnposter, en fagstab, en kontorfaglig gruppe og et ambulant team (Mobilt behandlingsteam/MOT). Leder av ambulant team sitter i seksjonsleders ledergruppe og deltar også i et felles inntaksmøte. 

Målgruppe, alder: Barn og ungdom, 13 – 18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 42 000 barn og ungdom i opptaksområdet 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 130 000 barn og ungdom i opptaksområdet

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisevei er estimert til ca 2,5 time

Oppdatert 04.07.2023

  

 

Oslo Universitetssukehus

Enhetens navn: Akutt døgnbehandlingsenhet

Telefon: 22117700

Navn kontaktperson KvIP: Tarje Tinderholt, fagutvikler

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Intermediær døgnbehandlingsenhet (separate etasjer)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 5

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Kun akutt

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har ø-hjelps funksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/ personell som dekker ø-hjelpsfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, har eget ambulant team i egen seksjon (NB! Omorganiseringer er på gang)

Målgruppe, alder: 13-17 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 34 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31-12.: Ca. 108 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 30 min

Oppdatert 04.07.2023

 OUS  

 

Sykehuset i Østfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon 

Telefon: 69864130

Navn kontaktperson KvIP: Magnus Sjøstrand, psykologspesialist

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Enheten er samlokalisert med både somatikk og voksenpsykiatriske seksjoner på Kalnes sykehus .

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: BUP-CL-team er organisert under Ungdomspsykiatrisk seksjon, men er lokalisert i somatisk barneavdeling. BUP-vaktlinje er organisert under ungdomspsykiatrisk seksjon, hjemmevaktbasert vaktordning med spesialist i front, rykker ut ved vurderinger.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 5 sengeplasser definert til ø-hjelp. 5 sengeplasser definert til elektiv drift.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har ø-hjelpsfunksjon 24/7. Enheten har egen vakt med spesialist i front, psykolog/lege. Denne er tilgjengelig 24/7. Vakten har hjemmevakt, men rykker ut ved behov for vurderinger. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: Ø-hjelp aldersgruppen 0-18, elektiv 13-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 23 811

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 64 993

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 1 time

Oppdatert 04.07.2023

 

Vestre Viken

Enhetens navn: Vestre Viken HF, Psykisk helse og rus, Bupa akutt

Telefon: 328 61 950 (sentralbord)

Navn kontaktperson KvIP: Helle Berget, enhetsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ressursteam (ambulant team)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enhet for akutt har en akutt poliklinikk (ø-hjelp) og døgnavdeling

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 4 + 2 skjermingsplasser

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Nei

Beskrivelse av enhetens ø-hjelpsfunksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. De lokale poliklinikkene(BUP) har ansvar for øyeblikkelig hjelphenvendelser på dagtid, og Ø-hjelp vaktordning har ansvaret det resterende av døgnet samt helg og helligdager.  Vakttelefon for øyeblikkelighjelp-henvendelser som kommer til vår akuttseksjon på dagtid betjenes av en miljøbehandler (Ø-hjelp miljøvakt), som sammen lege eller psykolog følger opp henvendelsen. Det øvrige døgnet ivaretas øyeblikkelig hjelp av LIS og ø-hjelp miljøvakt. Dette innebærer at en av miljøbehandlerne til enhver tid har Ø-hjelp vakt, besvarer henvendelser fra lokalpoliklinikk, legevakt/fastlege eller somatisk avdeling, og gjennomfører vurderinger i samarbeid med en av seksjonens psykologer/leger (på dagtid) eller med LIS i vakt (på kveld/natt/helg). Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres. Enheten har tilgang på 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, ressursteam som er en del av seksjonen. Ambulant team som gir psykisk helsehjelp til ungdom under barnevernets omsorg, og veiledning til systemene rundt disse ungdommene.

Målgruppe, alder: Barn og unge opp til 18 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.: 39.000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.: Ca. 110 000 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid ca. 3,5 timer (Geilo, Hemsedal, Jevnaker, osv)

Oppdatert 23.05.23

 

 

Sykehuset i Vestfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon

Telefon: 33346700

Navn kontaktperson KvIP: Sindre Vevle, koordinator

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja. Ligger på sykehusområdet. Voksenpsykiatriske akuttseksjoner er i samme bygg.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Sengepost og intensivt ungdomsteam

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Kapasitet for øyeblikkelig hjelp prioriteres. 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Egen vaktordning på dagtid hele uka. Psykiatriske vurderinger kveld og natt gjennomføres av vaktleger i VOP i samarbeid med ansvarshavende miljøterapeut ved enheten.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Intensivt ungdomsteam (IUT) på dagtid i ukedager. Overlege og psykologspesialist i IUT bistår som faglig ansvarlig ved fravær.

Målgruppe, alder: 12-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 17 972 (fom 12 tom 17)

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 49 924 (tom 17)

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 80 minutter.

Oppdatert 28.10.22

 

Sykehuset Sørlandet

Enhetens navn: Sørlandet sykehus HF ABUP, døgnenhet

Telefon: 3707 5150

Navn kontaktperson KvIP: Marianne Davidsen, konstituert enhetsleder 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: To akuttenheter for voksne og en sikkerhetsenhet for voksne

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 9

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Foreløpig utelukkende akuttinnleggelser

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Øyeblikkelig hjelpefunksjon 24/7.
ABUP har egne vaktlag fra 08.00-15.00 og legger direkte inn. Fra 15.00 frem til 08.00 og helger dekker forvakt/bakvakt i PSA (voksen) de psykiatriske vurderingene. Vi har ikke eget mottaksrom. Finnes i akuttenhetene for voksne. 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Tilgang til ambulante team i to enheter i hhv Arendal og Kr.Sand. Teamet i Arendal er tilgjengelig på dagtid frem til kl. 21 på hverdager. I Kr.Sand er teamet tilgjengelig på hverdager frem til 22.00 og i helger fra 14.00-22.00

Målgruppe, alder: Alvorlige og sammensatte kliniske tilstander, 13-18 år

Populasjon alder 12-18 år pr. 01.01.22.: 27 896

Populasjon alder 0-18 år pr. 01.01.22.: 70 522

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 timer (Setesdalen)

Oppdatert 13.06.23

Sørlandet Sykehus

 

Sykehuset Telemark 

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)

Telefon: 98841198

Navn kontaktperson KvIP: Torgeir Skyvulstad, vernepleier, seksjonsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: 

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: 

Populasjon alder 12-18 år pr. 01.01.22.: 

Populasjon alder 0-18 år pr. 01.01.22.: 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 

Oppdatert 10.01.2023

 

Helse Vest RHF

Helse Bergen

Enhetens navn: Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Telefon: 55975750/ 55975752

Navn kontaktperson KvIP: Eva Mørkedal, spesialsykepleier

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samme etasje som Ungdomspost og Barnepost (elektive poster).

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei, ren akuttpost.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 8 akutt 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelpsfunksjon og mottaksordning: Enheten har ø-hjelps funksjon 24/7. Legevakt og poliklinikk henviser til enheten. Enheten tar ø-hjelp funksjon etter det. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja. Har IAT og AT som er i etasjen over. De kommer på møte 1 gang i uken, enheten kan henvise. 

Målgruppe, alder: 0-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.: 129040

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.: 96690

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 2,5 timer. 

Oppdatert 23.05.2023

BUS Bergen (Foto)

 

Helse Fonna

Enhetens navn: BUP Døgn

Telefon: 52732800

Navn kontaktperson KvIP: Gunn Synøve Høyland, psykiatrisk sykepleier

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, BUP poliklinikken 1 og 2.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Ja, Post Nord ( barn 6-13 år) og Post Sør ( Ungdom 12-18år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Posten har 8 elektive senger, samt en flexiseng som fordeles etter behov, på en av de to lokalitetene. 1 ØH seng på post Sør.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har egen akuttmottaks del tilknyttet Post Sør. Her vurderes alle øyeblikkelig hjelp pasienter 24/7. Vurderinger gjøres i ett eget mottaksrom. BUP Haugesund har egen vaktordning som dekker ø-hjelpfunksjonen og gjennomfører barne- og ungdomspsykiatriske vurderinger 24/7. Miljøterapeuter tilknyttet sengeposten og leger knyttet til BUP Haugesund (post eller poliklinikk ansatt) utgjør denne vaktordningen. Øyeblikkelig hjelp pasienter 6-13år som har behov for innleggelse, vil fortrinnsvis bli flyttet videre til skjermet del Post Nord. Unntak vil være helger, høytider og lavdriftsperioder – hvor post Nord og post Sør har felles drift på post Sør. 
Øyeblikkelig hjelp pasienter som har behov for innleggelse 12-18 år, legges inn på akutt enhet post Sør. 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 6-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 39334 (2021)

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 timer

Oppdatert 11.11.2022

BUP Haugesund (Foto)

 

Stavanger Universitetssykehus

Enhetens navn: Akutt ungdomspsykiatrisk avdeling N1 og M1

Telefon: 51518000

Navn kontaktperson KvIP: Pål Lode Strandenæs, postleder M1, og Ine Margrethe Hansen, avdelingsoverlege

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, med behandlingsposten for barn K1, BUP poliklinikkene tilhørende Stavanger og AAUT i samme bygg.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Avdeling sengepost består av 3 avdelinger: M1, N1 og utredningsposten for barn K1 ( 4 sengeplasser 0-13 år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6 sengeplasser på N1 og 6 sengeplasser på M1

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Alle er akuttplasser, brukes til elektive ved kapasitet.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/ personell som dekker ø-hjelpfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres i rom som for øvrig også brukes til møter, besøk, samtaler etc.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, er organisert under poliklinikker, men i samme klinikk. Åpningstider: 08:00-15:30, Helger: stengt. Kan motta SMS og mail døgnet rundt, tar kontakt første virkedag. Portvaktsfunksjon sammen med vaktlag og poliklinikkens akutt timer, AAUT står i kriseplaner og tilbyr oppfølging i utskrivelsesfasen. Kan og legge direkte inn på avdelingene

Målgruppe, alder: 13-18 år. Ved behov for akutt innleggelser i helg og høytider tas pasienter fra barneposten K1 (alder 0-12 år) også imot på ungdomspostene.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01-31.12.: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01-31.12. ca 86 000 - 87 000 barn under 18 år. Framskrivingsmodellen peker på en sannsynlig vekst på over 10 %.

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengst reisetid ca. 2,5 timer til avdelingen og 1 time til poliklinisk oppfølging.

Oppdatert 28.10.22

BUPA Stavanger

Helse Førde

Enhetens navn: Ungdomsposten for psykisk helsevern

Telefon: 57839775

Navn kontaktperson KvIP: Frank Roger Kalstad, enhetsleder og fagutvikler

Er avdelingen samlokalisert med andre enheter? Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Det er eit tal på 5 planlagt og 1 ØH. ØH ligger høgare enn dette. Før pandemi 30-50%, etter 50-80%.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Har forvakt sammen med VOP. Egen vaktordning med bakvakt. Våre egne barne og ungdomspsykiatere er i denne. Har rom for somatisk undersøking og samtalerom ved inngang til sjølve sengeposten.

Målgruppe, alder: 12 – 18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 9752

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.:  23951

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 - 4 timar

Oppdatert 11.11.2022

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Enhetens navn: Døgnseksjonen PHBU (Psykisk helsevern barn og unge), Akutt- og utgreiingseining Ålesund

Telefon: 70106700

Navn kontaktperson KvIP: Beate Olsbø Nilsen, seksjonsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ligger nært BUP og VOP

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Består av 2 fløyer, men felles personal

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10 sengeplasser

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 8 akuttsenger og 2 elektive/ utredningssenger

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Vi benytter forvakt fra voksenpsykiatrisk på kveld, helg og høytid. Bakvakt som er barne- og ungdomspsykiater. Fast oppmøtetid på helg, ellers hjemmevakt og kan kontaktes av forvakt. Disse er ansatt i foretaket, og bortsett fra enhetens 2 overleger, deltar disse frivillig i vaktordning. Vi har egne mottaksrom for ø-hjelp.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Der er ambulant team i alle poliklinikker.

Målgruppe, alder: Barn og unge fra 12-18 år, med alvorlige psykiske lidelser. Som enhet må vi også ta inn barn under 12 år når det er behov for det.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 23 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 60 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 4 timer

Oppdatert 27.10.22

 

St. Olavs hospital

Enhetens navn: BUP Lian Akuttenheten

Telefon: 72822780

Navn kontaktperson KvIP:  Sonja Grønås, seksjonsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samdrift med Utrednings- og  behandlingsenheten i helger og ferier, IDS (intensivt dagtilbud for spiseforstyrrelser ma-fre)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6 (+ 1 krise/evakueringsseng på utrednings- og behandlingsenheten (UB)

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har Ø-hjelp 24-7, men på ukedager er Ø-hjelps vurderingen ivaretatt av AAT. Enheten har eget mottaksrom, hensiktsmessig plassert inne i enheten med somatisk u.s rom, inngang til skjerming og tilgangen til sengeposten lett tilgjengelig.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning? Ja, AAT ivaretar Ø-hjelp-funksjon ma-fre kl 08.00-15.30.

Målgruppe, alder: 12-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 67.722 (Trøndelag Sør)

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 106.308 (Trøndelag Sør)

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer

Oppdatert 28.10.22

Helse Nord Trøndelag, Levanger

Enhetens navn: 

Telefon: 

Navn leder avdeling BUP

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: 

Navn enhetsleder/ tilsvarende: 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: 

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning:

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: 

Målgruppe, alder: 

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 

Ikke oppdatert

banner-dashboard.jpg

 

Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF

Enhetens navn: Akuttenhet for ungdom

Telefon: 75501812

Navn kontaktperson KvIP: Marthe Lund Austvik, assisterende enhetsleder og spesialsykepleier

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei, men samdrift med Korttidsenhet for ungdom (elektiv sengepost PHBU Bodø) jul og sommer, og påske dersom driften tillater det mtp belegg. 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Enheten har 1 definert intermediær seng på den elektive enheten KEU

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/ 7. På natt, helg og helligdager er det felles forvaktordning med voksenpsykiatrien. Bakvaktsordningen dekkes av voksenpsykiatrien på kveld/ natt i ukedager, og av overleger i PHBU på helg/ helligdager. Ø- hjelp pasienter tas imot på ordinært dersom ikke situasjonen tilsier at de bør tas imot på skjermet enhet.                 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 14 - 18 år (men ofte yngre siden det ikke er en egen barnepost i regionen). Vi har de siste årene hatt mange pasienter i alderen 11-13 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 15062 (12-17 år + 2531 - 18 år).

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.: 39116 (0-17 år + 2531 - 18 år).

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid i bil er over 8 timer fra sørligste punkt og nærmere 7 timer fra nordligste punkt.

Oppdatert 10.05.2023

BUP Nordlandssykehuset

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon UNN-HF

Telefon: 77755701

Navn kontaktperson KvIP: Venke Kopland, enhetsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samlokalisert med BUP, Regionsenter for spiseforstyrrelser, barn og unge og SMI-skolen

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enheten UPS har akuttfunksjon med 4 senger, samt en elektiv funksjon også med 4 senger. I tillegg spesialteam for DBT og Psykose

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8 senger

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 4 akutte og 4 elektive senger.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelpsfunksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Ø-hjelpfunksjon på dagtid ivaretas av lege og psykolog i enheten. På kveld og natt ivaretas den av Lis-lege i forvakt og overlege i bakvakt. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 13 – 18 år 

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 19000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 50000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Med bil eller vente på ambulansefly inntil 1 døgn. Lengste avstand ca 1000 km, litt kortere gjennom Finland.

Oppdatert 10.05.2023