Oversikt over deltakende BUP enheter

I 2019 har KvIP 13 deltakende enheter av totalt 17 BUP akutte enheter i Norge.

Enhetene har kommet inn i nettverket i følgende rekkefølge;

  • 2015: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold
  • 2016: Helse Fonna, Sykehuset Innlandet
  • 2017: Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset Nord Norge
  • 2018: Vestre Viken 
  • 2019: Nordlandssykehuset, Stavanger Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus

Vi har en samarbeidsavtale for å sikre lojalitet og forpliktelse, som inkluderer en  forenklet og signert databehandleravtale for å sikre personvernet i KvIP aktiviteten.

 

BUP akutte enheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

Enhetens navn: BUP døgn, enhet for akutt, utredning og behandling

Telefon: 62581695

Navn leder avdeling BUP: Hallgeir Lange, avdelingssjef BUP Døgnavdeling

Navn seksjonsleder/ tilsvarende:

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Karl Jensen, enhetsleder

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enheten består av to sengeposter. I tillegg til akutt har enheten en post for utredning og behandling.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 13

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 8 akuttplasser og 5 elektive

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 12-18 år, noen ganger yngre enn 12 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 25269

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 69410

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca 3,5 timer/ 250 km

 

BUP Innlandet (Foto)

 

Akershus Universitetssykehus HF

Enhetens navn: Akershus Universitetssykehus, seksjon Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)

Telefon: 67965400

Navn leder avdeling BUP: Morten Grøvli

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Inger-Lise Olsen

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Hanne Grimstad

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Lørenskog VGS har lokaler i samme bygg

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Seksjonen har to poster, en åpen og en lukket, egen fagstab som arbeider på tvers av postene, samt et ambulerende team (mobilt behandlingsteam) med 10 stillinger. Postene er sammenslått på helg, helligdager og sommer- og juleferieavvikling.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 14

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 7 pasientrom på hver post, om nødvendig kan åpen post lukkes slik at vi har flere tilgjengelige rom på akuttposten.

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, mobilt behandlingsteam med 10 ansatte

Målgruppe, alder: 13 – 18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Totalt 42000 barn i aldersgruppen 12 – 18 år i opptaksområdet

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisevei er ca 2,5 time/89 km

 

  

 

Oslo Universitetssukehus

Enhetens navn: Akutt døgnbehandlingsenhet

Telefon: 22117700

Navn leder avdeling BUP: Kst. avdelingsleder er Morten Ørbæk

Navn seksjonsleder/ tilsvarende:

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Ingrid Lange

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 5

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Kun ø-hjelp

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, Front Ungdom (ambulant team) i samme seksjon.

Målgruppe, alder: 13-17 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 30.036

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 85.484

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 30 min

 

 OUS  

 

Sykehuset i Østfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)

Telefon: 69864130

Navn leder avdeling BUP: Ragnhild Tranøy

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Thomas Wilberg

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Koordinator akuttenheten Inge Stokkedalen

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, både somatikk og voksenpsyk.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 5 akutt +5 elektive

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Har egen akuttinngang

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 0-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 61000 (SSB 2019)

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 61000(SSB 2018)

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 1 time

 

 

Vestre Viken

Enhetens navn: BUPA Akutt og spiseforstyrrelser.

Telefon: 328 61 950 (sentralbord)

Navn leder avdeling BUP: Heidi Taksrud, Avdelingssjef

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Annette Hoem, Seksjonsleder Akutt og Spiseforstyrrelser

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Eva Gulliksrud, Enhetsleder Akutt

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Enhet for spiseforstyrrelser og Ressursteam

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enhet for Akutt har en døgnavdeling, en poliklinikk og øyeblikkelig hjelp

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 3 +1 skjermingsplass

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Nei

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: De lokale poliklinikkene har ansvar for øyeblikkelig hjelphenvendelser på dagtid, og Ø-hjelp vaktordning har ansvaret det resterende av døgnet samt helg og helligdager.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, Ressursteam

Målgruppe, alder: 6-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 22 kommuner, ca. 110 000 barn og unge

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid ca 3,5 timer (Geilo, Hemsedal, Jevnaker, osv)

 

 

Sykehuset i Vestfold

Enhetens navn: Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon

Telefon: 33377920/33375931

Navn leder avdeling BUP: Eileen Lund

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Marianne Jønsberg

Navn enhetsleder/ tilsvarende: 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, Ligger på sykehusområdet. Voksenpsykiatriske akuttseksjoner i samme bygg.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Døgnpost og intensivt ungdomsteam

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: I samarbeid med voksen hvis behov, men pasienter under 18 år, legges som hovedregel direkte inn i BUP-døgnpost

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Intensivt ungdomsteam (IUT) på dagtid i ukedager. Tett samarbeid med døgnposten. Felles vaktordning. Overlege og psykologspesialist bistår som faglig ansvarlig ved fravær).

Målgruppe, alder: 12-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 17572

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 47753

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 80 minutter.

 

 

Helse Vest RHF

Helse Bergen

Enhetens navn: PBU Akuttpost (Klinikk psykisk helsevern for barn og unge)

Telefon: 55 97 57 50

Navn leder avdeling BUP: Liv Kleve, Klinikkdirektør

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Nina Auro

Navn enhetsleder/ tilsvarende: 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Ren Akuttpost

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Arbeid med etablering av intensivt ambulant team 2017.

Målgruppe, alder: 0-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 99 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer/ca. 100km

 

BUS Bergen (Foto)

 

Helse Fonna

Enhetens navn: BUP Døgn

Telefon: 52732800

Navn leder avdeling BUP: Georg Reinhart

Navn seksjonsleder/ tilsvarende:

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Marit Elise Lier

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, BUP poliklinikken 1 og 2.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Ja, Post Nord ( barn 6-13 år) og Post Sør ( Ungdom 12-18år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: BUP døgn er samlokalisert med Bup Haugesund sin poliklinikk. En har 1 sengepost fordelt på to fløyer, Barnepsykriatrisk post (6-13 år) og Ungdomspykiatrisk post (12 – 18 år). Sengeposten tar imot elektive pasienter og øyeblikkelig hjelp.

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Posten har 8 elektive senger, samt en flexiseng som fordeles etter behov på en av de to lokalitetene. 1 ØH seng på post Sør

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Vi har en egen akuttmottaks del tilknyttet Post Sør

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 6-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 40263

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 timer/ca. 175 km (inkl.ferge for noen)

 

BUP Haugesund (Foto)

 

Stavanger Universitetssykehus

Enhetens navn: Akutt ungdomspsykiatrisk avdeling N1 og M1

Telefon: 51518000

Navn leder avdeling BUP: Klinikkdirektør Lars Conrad Moe

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Avdelingssjef Asbjørn Lindland

Navn enhetsleder/ tilsvarende: N1: Odd Sigve Heggland. M1: Konstituert postleder Lasse Larsen

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, med behandlingsposten for barn K1 i samme bygg, og BUP poliklinikkene tilhørende Stavanger

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Avdelinge sengepost består av 3 avdelinger: M1, N1 og utredningsposten for barn K1 ( 4 sengeplasser 0-13 år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6 sengeplasser på N1 / 6 sengeplasser på M1

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Alle er akuttplasser, brukes til elektive ved kapasitet

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja. Portvaktsfunksjon sammen med vaktlag og poliklinikkens akutt timer, AAUT står i kriseplaner og tilbyr oppfølging i utskrivelsesfasen

Målgruppe, alder: 13-18 år. Ved behov for akutt innleggelser i helg og høytider tas pasienter fra barneposten K1 (alder 0-12 år) også inn.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: ca 86-87000 barn under 18 år.

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: ca 2,5 timer til avdelingen/ca. 76 km, poliklinisk oppfølging: 1 time

 

BUPA Stavanger

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Enhetens navn: Døgnseksjonen PHBU (Psykisk helsevern barn og unge) - Akutt- og utredningsenheten lokalisert på Åse i Ålesund

Telefon: 70106700

Navn leder avdeling BUP: Manuela Strauss

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Beate Olsbø Nilsen

Navn teamkoordinator: Katrine Vik

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10 sengeplasser

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 8 akuttplasser og 2 intermediære plasser

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Finnes ambulant team i poliklinikken, ulik grad av fungering

Målgruppe, alder: Barn og unge fra 12-18 år, med alvorlig psykiske lidelser. Som enhet må vi også ta inn barn under 12 år når det er behov for det.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 16557

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 56366

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 4 timer (mange km og evt flere ferger), avhengig av døgntid/dag

 

 

St. Olavs hospital

Enhetens navn: BUP Lian Akuttenheten

Telefon: 72822780

Navn leder avdeling BUP: Anne Bjørg Nyseter, avdelingsleder

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Gjertrud Kvalstad, seksjonssjef

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Sonja Grønås, seksjonsleder

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samdrift med Utrednings-og behandlingsenheten i helger og ferier

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6 (+ 1 krise/evakueringsseng på utrednings- og behandlingsenheten (UB)

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Alle akutt, men ressursutnyttelse på tvers av enhetene.  Kan i perioder ta imot sub akutte innleggelser, og der hvor pasienten har behov for 24/7 døgninnleggelse over tid blir de værende på Akuttenheten. 

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, et AAT tilbud på dagtid - temat er geografisk lagt sammen med BUP Lian Akuttpost og organisert under BUP Poliklinikk Lian

Målgruppe, alder: 12-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 67.662 barnepopulasjon i Trøndelag Sør

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 67.662 barnepopulasjon i Trøndelag Sør

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer/120 km

 

 

 

Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF

Enhetens navn: Akuttenhet for ungdom

Telefon: 75501812

Navn leder avdeling BUP: Daniel Mørch

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Torill Lassemo

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Trond Andreassen

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Ingen inndeling, kun akutte sengeplasser

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 14- 18 år. (Men ofte yngre siden det ikke er en egen barnepost i regionen)

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 15386 (Alder 12 t.o.m. 17 år)

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 58113

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste avstand i kjøretid er ca 8 timer og 30 minutter/522 km

 

BUP Nordlandssykehuset

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon UNN-HF

Telefon: 77755779

Navn leder avdeling BUP: Børge Mathiassen

Navn seksjonsleder/ tilsvarende: Venke Kopland

Navn enhetsleder/ tilsvarende: Mariann Lødemel

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samlokalisert med BUP, Regionsenter for spiseforstyrrelser, barn og unge og SMI skolen

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enheten UPS har en akuttfunksjon med 4 senger og en elektivfunksjon med 4 senger. I tillegg to spesialteam – DBT og Psykoseteam. 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8 senger

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 4 akutt og 4 elektive senger.

Har enheten eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 13 – 18 år ved behov tas også yngre pasienter inn.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: Ca 40 000.

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 1.1.*-31.12.*: 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 10 timer/80 – 90 km