Oversikt over deltakende BUP enheter

I 2024 har KvIP 17 deltakende enheter som inkluderer alle BUP akutte enheter i Norge og gjør KvIP til et komplett nasjonalt nettverk.

Enhetene har kommet inn i nettverket i følgende rekkefølge;

  • 2015: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold
  • 2016: Helse Fonna, Sykehuset Innlandet
  • 2017: Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset Nord Norge
  • 2018: Vestre Viken 
  • 2019: Nordlandssykehuset, Stavanger Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus
  • 2022: Sykehuset Sørlandet, Helse Førde
  • 2023: Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Telemark 

Vi har en Samarbeidsavtale for 2023-2025 for å sikre lojalitet og forpliktelse, og en Avtale om datahåndtering for 2023-2025 for å sikre personvernet i KvIP aktiviteten som alle deltakende enheter har signert.

 

BUP akutte enheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

Enhetens navn: BUP Enhet For Akutt

Telefon: 62581695/ 62581881

Navn kontaktperson KvIP: Helga Martine Ottesen, enhetsleder

Godkjent for tvang? Ja

Er avdelingen samlokalisert med andre enheter? Ja, BUP Enhet For Utredning og BUP UT-Team.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Har Ø-hjelp 24/7. Vaktordning med LIS og overlege fra VOP som ivaretar vakt i tidsrommet 16.00-08.00 på hverdager, samt helg og helligdager. Har egen stjernevakt med behandler og spesialist fra enheten med mottaks ansvar 08.00-16.00 på hverdager. Har eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei, men flere av BUP poliklinikkene har akutt-team som kan rykke ut og gjøre akutte vurderinger utenfor poliklinikken.

Målgruppe, alder: 12-18 år, noen ganger yngre enn 12 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 25 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: ca. 70 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 2-3 timer.

Oppdatert 27.11.2023

 

Akershus Universitetssykehus HF

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk klinikk - Akershus universitetssykehus HF

Telefon: 67965400

Navn kontaktperson KvIP: Inger-Lise Olsen, seksjonsleder

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Lørenskog VGS har lokaler i samme bygg

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Seksjonen har to poster og egen fagstab som arbeider på tvers av postene, samt et ambulerende team (mobilt behandlingsteam) med 10 stillinger. Postene er sammenslått på helg, helligdager og sommer- og juleferieavvikling. Seksjonen har egne tilkallingsvikarer.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 14

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 7 pasientrom på hver post. Om nødvendig kan åpen post lukkes slik at det er flere tilgjengelige rom på akuttposten.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Ungdomspsykiatrisk klinikk har øyeblikkelig hjelp plikt for alle barn i opptaksområdet. Denne er organisert i det vi kaller «Portvakt», et flerfaglig samarbeid mellom postene, fagstab og mobilt behandlingsteam. På ettermiddag og helg ivaretas akutt-funksjonen av egen legevakt og miljøterapeuter i post. I tillegg tas pasientene inn etter søknad fra poliklinikk til utredning og behandling. Tilbudet gis både på døgn og ambulant. Før inntak i post gjennomføres en forvernsprosess hvor seksjonen har møter med pasient, foresatte og andre relevante samarbeidspartnere. Her gjennomgår en blant annet pasientens og foresattes behov og motivasjon, samt at det gis informasjon om hva seksjonen kan tilby. Vi har pr dags dato to inntaksrom på huset.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ungdomspsykiatrisk klinikk er organisert i fem enheter; to døgnposter, en fagstab, en kontorfaglig gruppe og et ambulant team (Mobilt behandlingsteam/MOT). Leder av ambulant team sitter i seksjonsleders ledergruppe og deltar også i et felles inntaksmøte. 

Målgruppe, alder: Barn og ungdom, 13 – 18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 42 000 barn og ungdom i opptaksområdet 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 130 000 barn og ungdom i opptaksområdet

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisevei er estimert til ca 2,5 timer.

Oppdatert 11.06.2024

  

 

Oslo Universitetssykehus

Enhetens navn: Akutt døgnbehandlingsenhet

Telefon: 22117700

Navn kontaktperson KvIP: Tarje Tinderholt, fagutvikler

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Intermediær døgnbehandlingsenhet (separate etasjer)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 5

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Kun akutt

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har ø-hjelps funksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/ personell som dekker ø-hjelpsfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Har tett samarbeid med 2 ambulante hjemmesykehus som hver dekker området til 2 poliklinikker

Målgruppe, alder: 13-17 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 39 474

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31-12.: 113 609

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 30 min

Oppdatert 11.06.2024

 OUS  

 

Sykehuset i Østfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon 

Telefon: 69864130

Navn kontaktperson KvIP: Magnus Sjøstrand, psykologspesialist

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Enheten er samlokalisert med både somatikk og voksenpsykiatriske seksjoner på Kalnes sykehus .

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: BUP-CL-team er organisert under Ungdomspsykiatrisk seksjon, men er lokalisert i somatisk barneavdeling. BUP-vaktlinje er organisert under ungdomspsykiatrisk seksjon, hjemmevaktbasert vaktordning med spesialist i front, rykker ut ved vurderinger.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 5 sengeplasser definert til øyeblikkelig hjelp. 5 sengeplasser definert til elektiv drift.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har ø-hjelpsfunksjon 24/7. Enheten har egen vakt med spesialist i front, psykolog/lege. Denne er tilgjengelig 24/7. Vakten har hjemmevakt, men rykker ut ved behov for vurderinger. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: Ø-hjelp aldersgruppen 0-18, elektiv 13-18

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 24608

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 65481

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 1 time

Oppdatert 11.06.2024

 

Vestre Viken

Enhetens navn: Vestre Viken HF, Psykisk helse og rus, Bupa akutt

Telefon: 328 61 950 (sentralbord)

Navn kontaktperson KvIP: Helle Berget, enhetsleder

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ressursteam (ambulant team)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Enhet for akutt har en akutt poliklinikk (ø-hjelp) og døgnavdeling

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 4 + 2 skjermingsplasser

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Nei

Beskrivelse av enhetens ø-hjelpsfunksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. De lokale poliklinikkene(BUP) har ansvar for øyeblikkelig hjelphenvendelser på dagtid, og Ø-hjelp vaktordning har ansvaret det resterende av døgnet samt helg og helligdager.  Vakttelefon for øyeblikkelighjelp-henvendelser som kommer til vår akuttseksjon på dagtid betjenes av en miljøbehandler (Ø-hjelp miljøvakt), som sammen lege eller psykolog følger opp henvendelsen. Det øvrige døgnet ivaretas øyeblikkelig hjelp av LIS og ø-hjelp miljøvakt. Dette innebærer at en av miljøbehandlerne til enhver tid har Ø-hjelp vakt, besvarer henvendelser fra lokalpoliklinikk, legevakt/fastlege eller somatisk avdeling, og gjennomfører vurderinger i samarbeid med en av seksjonens psykologer/leger (på dagtid) eller med LIS i vakt (på kveld/natt/helg). Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres. 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, ressursteam som er en del av seksjonen. Ambulant team som gir psykisk helsehjelp til ungdom under barnevernets omsorg, og veiledning til systemene rundt disse ungdommene.

Målgruppe, alder: Barn og unge opp til 18 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.: 39.000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.: Ca. 110 000 

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid ca. 3,5 timer (Geilo, Hemsedal, Jevnaker, osv)

Oppdatert 23.05.23

 

 

Sykehuset i Vestfold

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon

Telefon: 33346700

Navn kontaktperson KvIP: Sindre Vevle, koordinator

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, samlokalisert med voksenpsykiatriske akuttposter på sykehusområdet.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Døgnpost og Intensivt ungdomsteam (IUT)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Egen vaktordning på dagtid hele uka. Støtte fra VOP på kveld og natt. Samtalerom og legeundersøkelsesrom benyttes til gjennomføring av ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering .

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Enheten har  eget amulant team(IUT) på dagtid

Målgruppe, alder: 12-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 20 704

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 50 086

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 80 minutter.

Oppdatert 13.10.2023

 

Sykehuset Sørlandet

Enhetens navn: ABUP døgnenhet

Telefon: 38132408

Navn kontaktperson KvIP: Marianne Davidsen, konstituert enhetsleder 

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja - er en av til sammen 8 enheter i samme bygg. De øvrige enhetene er psykiatriske avdelinger for voksne.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: P.t. utelukkende akuttplasser - men ligger i funksjonsutredning for enheten å kunne tilby elektive innleggelser for utredning og behandling og avgiftning.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Det er ikke avsatt tall på hvilke sengeplasser som skal være til elektive innleggelser. Akutt prioriteres.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. To akuttambulante team i ABUP lokalisert i hhv Arendal og Kristiansand dekker ØH. Akuttambulante vurderinger kan foretas i mottaksrom på enheten ved behov for sikkerhetstiltak. Standard er at ØH foretas i AAT/AAE sine egne lokaler.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: To akuttambulante team i ABUP lokalisert i hhv Arendal og Kristiansand dekker ØH. I tillegg godt samarbeid om rask oppfølging etter utskriving.

Målgruppe, alder: 13-18 år

Populasjon alder 12-18 forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 24 000

Populasjon alder 0-18 år alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 70 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer

Oppdatert 13.10.23

Sørlandet Sykehus

 

Sykehuset Telemark 

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)

Telefon: 35005754

Navn kontaktperson KvIP: Lene Melby, seksjonsleder

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Sengepost tilhører Klinikk for psykisk helse og rusbehandling (voksenpsykiatri) med klinikksjef Kjetil Christensen, mens BUP poliklinikker tilhører Barne- og ungdomsklinikken med klinikksjef Ansgar Berg. Dvs. UPS og BUP har ingen felles lederlinje før man når adm.direktørnivå.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Akutte og elektive seneplasser i en og samme sengepost.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. På dagtid/hverdager har spesialist ved UPS ansvaret for en vakttelefon hvor henvisere kan kontakte UPS for å drøfte akuttinnleggelser. Man har også mulighet til å sette opp akuttvurderingssamtaler alle hverdager med spesialist ved UPS. Men innkomstsamtaler gjennomføres hele døgnet av voksenpsykiatrisk vaktlag sammen med ansvarsvakt fra UPS. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei.

Populasjon alder 12-18 år pr. 01.01.22.: Ca. 21 000

Populasjon alder 0-18 år pr. 01.01.22.: Ca. 34 500

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca. 3 timer

Oppdatert 27.11.2023

 

Helse Vest RHF

Helse Bergen

Enhetens navn: Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Telefon: 55975750/55975752

Navn kontaktperson KvIP: Eva Mørkedal, spesialsykepleier

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, vi holder til i samme bygg som vår elektive ungdomspost og barnepost. Vi har også en spesialpoliklinikk og ambulante tjenester i bygget.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 23

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Ja8 akuttsenger, 9 elektive senger for ungdom, 6 elektive senger for barn. 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelpsfunksjon og mottaksordning: Enheten har ø-hjelps funksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/personell som dekker øyeblikkelig hjelpfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Ja, men kun på dagtid. 

Målgruppe, alder: 13-18 år (men har akuttfunksjon for alle barn opp til 18 pr)

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.: 29040

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.: 96517

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 2,5 timer. 

Oppdatert 11.06.2024

Helse Fonna

Enhetens navn: BUP Døgn

Telefon: 52732800

Navn kontaktperson KvIP: Gunn Synøve Høyland, psykiatrisk sykepleier

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, BUP poliklinikken 1 og 2.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Ja, Post Nord ( barn 6-13 år) og Post Sør ( Ungdom 12-18år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Posten har 8 elektive senger, samt en flexiseng som fordeles etter behov, på en av de to lokalitetene. 1 ØH seng på post Sør.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/ personell som dekker ø-hjelpfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: Barn og ungdom 6-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 39564 0-17 år

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 timer

Oppdatert 27.11.2023

Stavanger Universitetssykehus

Enhetens navn: Akutt ungdomspsykiatrisk avdeling N1 og M1

Telefon: 51518000

Navn kontaktperson KvIP: N1: Postleder Odd Sigve Heggland M1: Postleder Pål Lode Strandenæs

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Ja, med behandlingsposten for barn K1, BUP poliklinikkene tilhørende Stavanger og AAUT i samme bygg.

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Avdeling sengepost består av 3 avdelinger: M1, N1 og utredningsposten for barn K1 ( 4 sengeplasser 0-13 år)

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 12

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Alle er akuttplasser, brukes til elektive ved kapasitet.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. BUPA har egen for- og bakvaktsordning. I tillegg har BUP ett akutt Ambulant Ungdomsteam ( AAUT) som er med i vurderinger på dagtid og gjør en del tilsyn i somatikken. Samtalerom rett utenfor sengeposten benyttes til gjennomføring av  ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: AAUT er organisert under poliklinikken og bistår med akuttvurderinger i poliklinikken men er og tilgjengelige i post for å lage avtaler rett etter utskrivelse.

Målgruppe, alder: 13-18 år. Ved behov for akutt innleggelser i helg og høytider tas pasienter fra barneposten K1 (alder 0-12 år) også imot på ungdomspostene.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01-31.12.: Ca. 86-87000 barn under 18 år. Framskrivingsmodellen peker på en sannsynlig vekst på over 10 %

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01-31.12.:

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengst reisetid ca. 2,5 timer til avdelingen og 1 time til poliklinisk oppfølging.

Oppdatert 13.10.2023

Helse Førde

Enhetens navn: Ungdomspostfor psykisk helsevern

Telefon: 57839775

Navn kontaktperson KvIP: Frank Roger Kalstad, enhetsleder 

Godkjent for tvang: Ja

Er avdelingen samlokalisert med andre enheter? Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Har forvakt sammen med VOP. Egen vaktordning med bakvakt. Våre egne barne og ungdomspsykiatere er i denne. Har rom for somatisk undersøkelse og samtalerom ved inngang til selve sengeposten.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 12 – 18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 10 271

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.:  28 855

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3,5 - 4 timer

Oppdatert 27.11.2023

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Enhetens navn: Døgnseksjonen akutt- og utredning Ålesund

Telefon: 70106700

Navn kontaktperson KvIP: Beate Olsbø Nilsen, seksjonsleder

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Er samlokalisert med Ålesund BUP poliklinikk

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Posten har 2 fløyer som er fysisk adskilt, men med felles personal.

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 10 sengeplasser 

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 8 akutte og 2 intermediære/elektive sengeplasser.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Vi har felles vaktordning med voksenpsykiatrisk på kveld/natt og helg, men med bakvaktsfunksjon som dekkes av barne- og ungdomspsykiatere i avdelingen vår. Har enheten et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres?

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Hver av de 4 poliklinikkene i fylket vårt har ambulant team. Enheten har ikke et eget ambulant team.

Målgruppe, alder: 12-18 (men det innlegges også yngre barn)

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 23 000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 60 000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ca 4 timer

Oppdatert 13.10.2023

 

St. Olavs hospital

Enhetens navn: BUP Lian Akuttenheten

Telefon: 72822780

Navn kontaktperson KvIP:  Sonja Grønås, seksjonsleder

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samdrift med Utrednings- og  behandlingsenheten i helger og ferier, IDS (intensivt dagtilbud for spiseforstyrrelser ma-fre)

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 14

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 6 akutte (+ 1 krise/evakueringsseng på utrednings- og behandlingsenheten (UB)), 7+1 seng på utredning og behandlingsenheten

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har Ø-hjelp 24-7, men på ukedager er Ø-hjelps vurderingen ivaretatt av AAT. Enheten har eget mottaksrom, hensiktsmessig plassert inne i enheten med somatisk u.s rom, inngang til skjerming og tilgangen til sengeposten lett tilgjengelig.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning? Ja, AAT ivaretar Ø-hjelp-funksjon ma-fre kl 08.00-15.30.

Målgruppe, alder: 12-18 år

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 68 000(Trøndelag Sør)

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 107 000 (Trøndelag Sør)

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 3 timer

Oppdatert 27.11.2023

Helse Nord Trøndelag, Levanger

Enhetens navn: BUP Sengepost

Telefon: 74098388

Navn kontaktperson KvIP: Vegard Breiseth

Godkjent for tvang: 

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 2 akutte, 4 langvarige/ elektive

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/ personell som dekker ø-hjelpfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Enheten har ikke et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: Personer opp til 18 år med behov for innleggelse.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 8 700 13-17 år.

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: Ca. 28 000 0-17 år

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: 4 timer

Oppdatert 27.11.2023

Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF

Enhetens navn: Akuttenhet for ungdom

Telefon: 75501812

Navn kontaktperson KvIP: Marthe Lund Austvik, assisterende enhetsleder og spesialsykepleier

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Nei

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: Nei, men samdrift med Korttidsenhet for ungdom (elektiv sengepost PHBU Bodø) jul og sommer, og påske dersom driften tillater det mtp belegg. 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 6

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: Ren akuttpost. Det er 1 definert intermediær seng på den elektive enheten kortidsenhet for ungdom. 

Beskrivelse av enhetens ø-hjelps funksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/ 7. På natt, helg og helligdager er det felles forvaktordning med voksenpsykiatrien. Bakvaktsordningen dekkes av voksenpsykiatrien på kveld/ natt i ukedager, og av overleger i PHBU på helg/ helligdager. Ø-hjelp pasienter tas imot på ordinært samtalerom dersom ikke situasjonen tilsier at de bør tas imot på skjermet enhet.                 

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 14 - 18 år (men ofte yngre siden det ikke er en egen barnepost i regionen). Vi har de siste årene hatt mange pasienter i alderen 11-13 år.

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 17813

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.: 44157

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Lengste reisetid i bil er over 8 timer fra sørligste punkt og nærmere 7 timer fra nordligste punkt.

Oppdatert 11.06.2024

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Enhetens navn: Ungdomspsykiatrisk seksjon UNN-HF

Telefon: 77755701

Navn kontaktperson KvIP: Venke Kopland, enhetsleder

Godkjent for tvang: Ja

Er enheten samlokalisert med andre enheter: Samlokalisert med BUP, poliklinikk, Regionsenter for spiseforstyrrelser og SMI-skolen

Er enheten delt opp i poster/ underavdelinger: UPS har et BDT-team og et psykoseteam som jobber poliklinisk. 

Totalt antall normerte sengeplasser v/ enheten: 8 senger

Hvis sengeplasser er delt inn i akutt og langvarige/ elektive, spesifiser: 4 akutte og 4 elektive senger.

Beskrivelse av enhetens ø-hjelpsfunksjon og mottaksordning: Enheten har øyeblikkelig hjelpfunksjon 24/7. Det er enhetens egen vaktordning/personell som dekker øyeblikkelig hjelpfunksjonen og gjennomfører de psykiatriske vurderingene 24/7. Enheten har et eget mottaksrom/sted hvor ø-hjelp/ psykiatrisk vurdering gjennomføres.

Har enheten tilgang på ambulant team, eventuelt hvilken tilknytning: Nei

Målgruppe, alder: 13 – 18 år 

Populasjon alder 12-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 19000

Populasjon alder 0-18 år forutgående år 01.01.-31.12.: 50000

Avstander/ lengste reisetid ifb. med inntak: Ved bruk av bil eller vente på ambulansefly inntil 1 døgn. Lengste avstand ca 1000 km. 

Oppdatert 11.06.2024