Ressurser

Akuttnettverkets hjemmeside gir en oversikt over relevant faglitteratur for deg som jobber innen akuttpsykiatri. Dette er blant annet lover, faglige retningslinjer, veiledere og andre relevante nettressurser. Kontakt oss gjerne hvis du har forslag til relevante ressurser.

1psykiske-lidelser---kartotek

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser er psykiske plager med en intensitet som gjør at de kan klassifiseres i henhold til internasjonale, diagnostiske kriterier. De vanligste psykiske lidelsene blant voksne er depresjon og angstlidelser. På denne siden finner du relevant informasjon for deg som behandler mennesker med psykiske lidelser.

Her finner du oversikt over relevante ressurser
tvang---lys-bakgrunn
akuttpsykiatri---hand

Akuttpsykiatri

Akuttpsykiatri omhandler akutt psykisk helsehjelp til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Det kan være personer med psykoser, alvorlige depresjoner, akutte kriser og selvmordstruede. På denne siden finner du relevant informasjon for deg som jobber innen akuttpsykiatri. 

Her finner du en oversikt over relevante ressurser
rusmisbruk---svart_hvit

Rusbrukslidelser

Rusbrukslidelser er et samlebegrep som omhandler avhengighet og skadelig bruk av rusmidler. Dette inkluderer alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer. Generelt ser man en høyere forekomst av alkoholbrukslidelser enn andre rusbrukslidelser i Norge.

Her finner du en oversikt over relevante ressurser
vold-og-traumatisk-stress

Vold, voldsrisikovurdering og traumatisk stress

Traumatisk stress er en viktig risikofaktor for å oppleve psykiske helsekriser, og kan noen ganger føre til at pasienter kommer i kontakt med akuttpsykiatri. Å møte aggresjons- og voldsproblematikk på en god måte er viktig for god behandling og trygghet blant ansatte.

Her finner du en oversikt over relevante ressurser
selvmord---tre

Selvmord og selvskading

Selvmord er en aktiv, villet handling som fører til døden. Selvskading er derimot en skade som individet har påført seg selv med vilje, uten en intensjon om å dø. Det kan være overdosing, kutting, brenning, forgiftning og annet. I spesialisthelsetjenesten er gode selvmordsrisikovurderinger sentralt. I tillegg er vitkige forebyggende tiltak behandling i form av ulike former for psykososiale eller medikamentelle intervensjoner.

Her finner du en oversikt over relevante ressurser
bruker-og-parorende---hender

Bruker- og pårørendeerfaring

Bruker- og pårørendeerfaring er en ressurs for helsevesenet, og skal bli tatt på alvor. Pasienter og pårørendes perspektiver bør inkluderes for å styrke kvaliteten på tilbudet.

Her finner du en oversikt over relevante ressurser

Kompetansesentre og myndigheter

Det finnes mange kompetansesentre og myndigheter i Norge som har som mål å samle,  spre og legge til rette for deling av kunnskap og informasjon. Vi har samlet en oversikt over relevante kunnskapssentre og myndigheter for deg som jobber innen akuttpsykiatrien. 

Her finner du en oversikt over relevante ressurser