Prosjekter som fikk tildelt midler i 2021 og 2022

Alle helseforetak som deltar i Akuttnettverket kan søke om støtte til ulike former for kvalitets- og fagutviklingsprosjekter innen Akuttnettverkets fagområder. Prosjektene under fikk støtte i 2021og 2022.

Tildelte prosjektmidler fra Akuttnettverket i 2022:

Forbedret akutt depresjonsbehandling med søkelys på risikofaktorer for gjentatte akuttinnleggelser.

Prosjektleder og sted: Truls Brandvik (Marianne Kvamsdal) v/ Akershus universitetssykehus, Akuttavdelingen.

Animasjonsfilm om barn og unges rettigheter under døgninnleggelse i psykisk helsevern.

Kari Lorentzen, leder av KvIP-nettverket v/ Akershus universitetssykehus, Akuttnettverket KvIP.

Henvisninger og avslag til 2. linjetjenesten i lokal PHV og TSB; innvirkning på akuttflyten i Kristiansand.

Prosjektledere og sted: Eva Cecilia Nordbø, psykologspesialist. Ingjerd Steinsland, psykolog, Stine Iversen, psykolog v/ Sørlandet Sykehus, Akutt ambulant team.

Forebygging av selvord i psykisk helsevern: utvikling av e-læringsprogram for å gremme bruk av sikkerhetsplan i akuttpsykiatri.

Prosjektleder og sted: Wenche Ryberg, psykologspesialist v/ Vestre Viken, Blakstad sykehus.

VR prosjekt psykisk helse barn og ungdom.

Prosjektkeder og sted: Marthe Austvik v/ Nordlandssykehuset, Akuttenhet for ungdom.

Statusrapport Akuttpsykiatri.

Prosjektleder og sted: Lars Løvdahl v/ Oslo Universitetssykehus.

Statusrapport Akuttpsykiatri.

Dzemal Hadzic v/ Akershus universitetssykehus,  Akuttpsykiatrisk avdeling.

 

Tildelte prosjektmidler fra Akuttnettverket i 2021:

Undervisning: Lær å skrive kronikker og debattinnlegg.

Prosjektledere og sted: Gunn Helen Kristiansen (Rådsmedlem for Mental Helse) og Else Merete Thyness.

Utvikling av undervisningsopplegg samt ny/forbedret pasientbehandling.

Prosjektleder og sted: Terje Leivson v/ Sykehuset Innlandet HF, (SIHF) Divisjon psykisk helsevern, Enhet for mottak, Sanderud.

Reduksjon av tvangsbruk og akuttinnleggelser gjennom recoveryorientert tilnærming til mennesker med alvorlig psykisk lidelse.

Prosjektleder og sted: Arnt Inge Frafjord v/ Virksomhet Helse Stavanger HF/ Klinikk psykisk helsevern voksne/ Sola DPS.

Registrering av aktivitet i akutteam opp mot behandlingsresultat. 
Prosjektleder og sted: Seksjonsleder Ottar Røyset v/ Ambulantseksjon DPS Volda, Helse Møre og Romsdal, Klinikk for psykisk helse og rus, DPS Sunnmøre.

Utvikling av simuleringstrening for kommunikasjonsbaserte intervensjoner i akutte døgnenheter.

Prosjektleder og sted: Nikolaj Kunøe, prosjektleder i Lovisenberg Åpen dør policy v/ Lovisenberg, Akutte døgnenheter.

Avklaringsteam.

Prosjektleder og sted: Teddy Midttun v/ Sykehuset Innlandet HF, Ambulant Akuttenhet(AAE), DPS Elverum - Hamar.

«Riktig bruk av tvang; helt fra starten av».

Prosjektleder og sted: Inger Joahnne Brunsvik, Anne Kamps v/ Akutteamet Lovisenberg DPS.  

VR simulering av pasientperspektivet. 

Prosjektleder og sted: Rådgiver/psykologspesialist Lars Erik Eide Johansen v/ Sykehuset Telemark HF, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Fagseksjonen.

Pasienten i fokus - økt brukermedvirkning for pasienter med skjerminsvedtak - videreføring

Prosjektleder og sted: Torunn Anita Sandvik v/ Helse Møre og Romsdal HF, Akutt psykisk helse Ålesund.